Послуги з трансфертного ціноутворення

Трансфертне ціноутворення - 2018

Оподаткування за правилами трансфертного ціноутворення

Платник податку, який бере участь у контрольованій операції, зобов’язаний визначати обсяг оподатковуваного прибутку за такою операцією відповідно до принципу "витягнутої руки", який полягає в тому, що умови операції, яка відповідає принципу "витягнутої руки", не відрізняються від умов, що застосовуються між непов'язаними особами у співставних неконтрольованих операціях.

Метою трансфертного ціноутворення є нівелювання можливості використання відмінностей у системах оподаткування різних країн з метою мінімізації податків та розмивання податкової бази у транснаціональних масштабах.

Критерії визнання операцій контрольованими

Контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.

У 2018 році критерії визнання операцій контрольованими зазнали тільки однієї суттєвої зміни, яка стосується розширення переліку осіб, операції між якими можуть бути визнані контрольованими.

Так, перелік контрольованих операцій розширився операціями між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, якщо обсяг таких операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Інші критерії визнання операцій контрольованим у 2018 році, у порівнянні з попереднім роком, не змінилися, тобто, контрольованими операціями продовжують залишатися господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме:

а) господарські операції, що здійснюються з пов'язаними особами - нерезидентами;

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг через комісіонерів-нерезидентів;

в) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 ПКУ, або які є резидентами цих держав;

г) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.

Без змін залишився і критерій обсягу таких операцій. Тобто зазначені вище операції визнаються контрольованими за одночасного дотримання двох умов:

· річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за (звітний) рік;

· обсяг господарських операцій платника податків з відповідним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за (звітний) рік.

З 2018 року для визначення критерію за обсягом господарських операцій застосовуються ціни, що відповідають принципу "витягнутої руки". На нашу думку, ця норма є суперечливою, так як обсяг господарських операцій, визначений за цінами встановленими за принципом "витягнутої руки", не завжди буде відповідати обсягу господарських операцій, визначеному за правилами бухгалтерського обліку.

Перелік держав (територій), визначених відповідно до пп. 39.2.1.2 ПКУ, та перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі внесення змін до зазначених переліків, нові держави (території) або організаційно-правові форми нерезидентів починають бути контрольованими з 1 січня року, що настає за календарним роком, у якому внесено такі зміни.

Переліки держав (територій), які відповідають критеріям, встановленим пп. 39.2.1.2 ПКУ, та діяли в різних періодах, затверджені:

· розпорядженням КМУ № 977-р. від 16.09.2015 р. (діяло з 16.09.2015 р. по 31.12.2017 р.);

· постановою КМУ № 1045 від 27.12.2017 р. (діє з 01.01.2018 р. по теперішній час).

В постанову КМУ № 1045 від 27.12.2017 р. внесено зміни згідно з постановою КМУ № 108 від 31.01.2018 р., яка набрала чинності з 07.03.2018 р., та згідно з постановою КМУ № 295 від 11.04.2018 р., яка набрала чинності з 25.04.2018 р.

Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), затверджено:

· постановою КМУ № 480 від 04.07.2017 р. (діє з 27.07.2017 р. по теперішній час).

Слід брати до уваги, що до контрольованих операцій між платником податків та нерезидентом відносяться операції, коли право власності на предмет (результат) такої операції перш ніж перейти від платника податків до такого нерезидента (у разі експортних операцій) або перш ніж перейти від такого нерезидента до платника податків (у разі імпортних операцій) переходить до однієї або декількох непов’язаних осіб, якщо ці особи:

· не виконують в такій сукупності операцій істотних функцій, пов'язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг) між пов'язаними особами;

· не використовують у такій сукупності операцій істотних активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) між пов'язаними особами.

Звіт про контрольовані операції

Незмінними у 2018 році залишилися терміни подачі звіту про контрольовані операції, який потрібно подати засобами електронного зв'язку в електронній формі до 1 жовтня року, що настає за звітним.

Враховуючи п. 49.20 ПКУ, граничним терміном подачі звіту про контрольовані операції за 2017 рік є 1 жовтня 2018 року.

Методи трансфертного ціноутворення

При встановленні відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" застосовується один із таких методів:

· порівняльної неконтрольованої ціни;

· ціни перепродажу;

· "витрати плюс";

· чистого прибутку;

· розподілення прибутку.

Критеріями вибору методу трансфертного ціноутворення є:

· доцільність обраного методу відповідно до характеру контрольованої операції, що визначається, зокрема, на основі результатів функціонального аналізу контрольованої операції;

· наявність повної та достовірної інформації, необхідної для застосування обраного методу та/або методів трансфертного ціноутворення;

· ступінь зіставності між контрольованими і неконтрольованими операціями, включаючи надійність коригувань зіставності, якщо такі застосовуються, які можуть використовуватися для усунення розбіжностей між такими операціями.

Підготовка та подача документації з трансфертного ціноутворення

Не раніше граничного терміну подачі звіту про контрольовані операції, тобто не раніше 1 жовтня року, що настає за роком, в якому здійснено контрольовану операцію, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, має право звернутися до платника податків із запитом про надання документації з трансфертного ціноутворення.

Протягом 30 календарних днів з дня отримання такого запиту платник податків зобов’язаний подати документацію щодо контрольованих операцій, яка повинна відповідати вимогам, встановленим ПКУ.

Результати впровадження трансфертного ціноутворення

Згідно з інформацією ДФС України (), щорічно про здійснені контрольовані операції звітують майже 3 тис. платників податків.

За неподання або несвоєчасне подання звітів про контрольовані операції за 2013 рік оштрафовано 47 платників на суму 8,6 млн. грн., за 2014 рік оштрафовано 117 платників на суму 39,4 млн. грн., за 2015 рік оштрафовано 383 платники на суму 108,3 млн. грн., за 2016 рік оштрафовано 59 платників на суму 4,5 млн. грн.

За 2015 рік завершено 4 перевірки та донараховано 29,5 млн. грн., за 2016 рік - 6 перевірок та донараховано 71,8 млн. грн., за 2017 рік - 25 перевірок та донараховано - 298,6 тис. грн.

Аудиторська компанія HLB Ukraine для уникнення спірних питань з контролюючими органами пропонує наступні послуги з трансфертного ціноутворення:

  • аналіз операцій з пов’язаними особами та контрагентами з низькоподаткових юрисдикцій;

  • ідентифікація контрольованих операцій;

  • визначення ризиків, пов’язаних з трансфертним ціноутворенням;

  • методологічна допомога, консультування та складання Звіту про контрольовані операції;

  • аналіз відповідності цін підприємства ринковому діапазону цін та рентабельності;

  • розробка положень з трансфертного ціноутворення і застосування звичайних цін та розробка бізнес-процесів;

  • визначення та оцінка правильності вибору методів визначення звичайної ціни;

  • консультації щодо змін структури операцій для зменшення ризиків, пов’язаних з трансфертним ціноутворенням;

  • навчання фахівців компанії з питань трансфертного ціноутворення;

  • автоматизація заповнення Звіту про контрольовані операції та інших процесів у сфері трансфертного ціноутворення.