Аудит за МСФЗ, трансформація фінансової звітності

Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) є глобальною тенденцією, що намітилася у світовій економіці.

Розвиток світових економічних відносин вимагає функціонування універсальної мови спілкування, яким є міжнародні стандарти обліку та звітності.

Основною метою МСФЗ є уніфікація принципів бухгалтерського обліку, які використовуються компаніями в усьому світі для складання та публікації фінансової звітності.

Ухвалення рішення про перехід на МСФЗ спрямоване на поліпшення інвестиційного клімату в країні, а також підвищення довіри до українських компаній з боку іноземних інвесторів.

Переваги обліку та звітності за МСФЗ:

  • формування інформаційної основи для прийняття ефективних управлінських рішень

  • забезпечення порівнянності звітності зі звітністю інших підприємств, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють свою діяльність

  • викликає більше довіри у інвесторів, що дозволяє залучити іноземні інвестиції та кредити і, відповідно, збільшити обсяг припливу капіталу компанії

  • надання достовірної інформації, що забезпечує прозорість звітності та оцінку реальних результатів діяльності

Хто зобов'язаний складати звітність відповідно до МСФЗ:

На сьогоднішній день обов'язкове застосування МСФЗ передбачене ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для акціонерних товариств, банків, страховиків, а також підприємств, які ведуть господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Методи застосування МСФЗ:

  • паралельний облік - ведення обліку за П(С)БО та МСФЗ, при якому всі господарські операції підприємства реєструються двічі

  • трансформація фінансової звітності, при якій показники звітності за МСФЗ формуються на підставі даних фінансової звітності за П(С)БО, скоригованих на величину відмінностей в оцінках, критеріях визнання та принципах ведення обліку та підготовки фінансової звітності

Фахівці нашої компанії володіють необхідними знаннями та мають багаторічний досвід у складанні фінансової звітності за МСФЗ.

Також ми готові надати послуги з навчання трансформації фінансової звітності