Аудит для НКЦПФР

Згідно статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, публічні акціонерні товариства, підприємства - емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

Відповідно до п. 24 ст. 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

У відповідності до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.10.2012 р. № 1519, наша аудиторська компанія внесена НКЦПФР до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

Крім того, для можливості брати участь у проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів нормативними документами передбачено щорічне удосконалення аудиторами своїх професійних знань за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України та погодженою з НКЦПФР.

Керівник та аудитори нашої фірм пройшли удосконалення професійних знань, за результатами якого успішно склали контрольне тестування.

Аудит для підтвердження річної фінансової звітності професійними учасниками ринку цінних паперів проводиться відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА) 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)». За результатами аудиту замовнику надається аудиторський висновок для НКЦПФР.

Ознайомитися з свідоцтвом про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, отриманим нашою компанією від НКЦПФР можна в розділі сайту «Про нас» ? «Свідоцтва та сертифікати».